تاریخ: ۰۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۳
1

نتیجه کامل انتخابات شورای شهر شیراز 1400


آمار کامل شمارش آرای ۳۱۴ نامزد شورای شهر شیراز منتشر شد

به استناد ۶۶۱ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر شیراز و منضمات مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد : تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۶۶۱ تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۹۵۶۰۰۰ تعداد برگهای تعرفه […]به استناد ۶۶۱ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر شیراز و منضمات مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد :

  1. تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۶۶۱
  2. تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۹۵۶۰۰۰
  3. تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۳۲۰۶۳۳
  4. تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۲۹۷۲۱۹
  5. تعداد رای باطله غیر مأخوذه ۰
  6. تعداد برگهای رای باطله مأخوذه ۶۲۱۴۵
  7. تعداد برگهای رای صحیح ۲۳۵۰۷۴
  8. ۲۹۷۲۱۹ تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحیح و باطله مأخوذه )

که به ترتیب دارندگان بیشترین رای ، به نامزدهای انتخاباتى زیر تعلق گرفته است :

۱ تذروی محمدتقی ۴۷۷۷۹ چهل و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و نه
۲ سیدابراهیم حسینی ۳۹۸۱۳ سی و نه هزار و هشتصد و سیزده
۳ مهدی طاهری ۳۸۱۶۶ سی و هشت هزار و یکصد و شصت و شش
۴ ترابی غلامعلی ۳۷۴۷۷ سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد وهفت
۵ سیداحسان اصنافی ۳۵۶۱۶ سی و پنج هزار و ششصد و شانزده
۶ محمدحسن اسدی ۳۳۲۸۲ سی و سه هزار و دویست و هشتاد و دو
۷ علیرضا اسکندری ۳۲۱۸۴ سی و دو هزار و یکصد و هشتاد وچهار
۸ رضا محمدیان ۳۰۲۴۸ سی هزار و دویست و چهل و هشت
۹ مهدی نصیری قرقانی ۳۰۰۹۳ سی هزار و نود و سه بیست و شش هزار و یکصد و چهل و
۱۰ علی اکبر سلطانی ۲۶۱۴۷ بیست و شش هزار و صدوچهل و هفت
۱۱ محمد فرخ زاده ۲۴۵۵۳ هفت بیست و چهار هزار و پانصد و پنجاه و سه
۱۲ مسعود زارعی ۲۳۰۶۳ بیست و سه هزار و شصت و سه
۱۳ افسانه خواست خدائی ۲۲۸۱۲ بیست و دو هزار و هشتصد و دوازده
۱۴ سیده مریم حسینی ۲۲۵۱۴ بیست و دو هزار و پانصد و چهارده بیست و یک هزار و چهارصد و سی
۱۵ محمدرضا هاجری ۲۱۴۳۲ دو
۱۶ مصطفی کیانی رحیمی ۲۱۱۹۲ بیست و یک هزار و یکصد و نود و دو
۱۷ غلامحسن اسکندری ۲۰۹۱۲ بیست هزار و نهصد و دوازده
۱۸ ابراهیم کمالی دشت ارژنه ۲۰۸۸۹ بیست هزار و هشتصد و هشتاد و نه
۱۹ محمودرضا طالبان ۱۸۱۲۱ هجده هزار و یکصد و بیست و یک
۲۰ محمود صفائی ۱۷۸۲۴ هفده هزار و هشتصد و بیست و چهار
۲۱ سعیده قادری ۱۵۲۸۰ پانزده هزار و دویست و هشتاد
۲۲ محسن هادیان ۱۴۲۰۹ چهارده هزار و دویست و نه
۲۳ نواب قائدی ۱۳۳۹۰ سیزده هزار و سیصد و نود
۲۴ زهرا قاسم نژادابرقوئی ۱۲۵۱۴ دوازده هزار و پانصد و چهارده
۲۵ محمدجواد قناعت پیشه ۱۲۵۰۱ دوازده هزار و پانصد و یک
۲۶ علیرضا حامدی ۱۱۰۰۱ یازده هزار و یک
۲۷ امین اله قربانی کشکولی ۱۰۵۱۴ ده هزار و پانصد و چهارده
۲۸ مصطفی جاودانی ۹۶۵۸ نه هزار و ششصد و پنجاه و هشت
۲۹ محمد رحمانی ۹۴۳۷ نه هزار و چهارصد و سی و هفت
۳۰ حمیدرضا ناصری ۹۲۲۸ نه هزار و دویست و بیست و هشت
۳۱ خدابخش اکبری ۸۸۵۱ هشت هزار و هشتصد و پنجاه و یک
۳۲ منظر روزی طلب ۸۱۸۰ هشت هزار و یکصد و هشتاد
۳۳ ابراهیم خداشناس ۷۸۳۷ هفت هزار و هشتصد و سی و هفت
۳۴ امین صادقی بکیانی ۷۲۷۳ هفت هزار و دویست و هفتاد و سه
۳۵ منصور شیراحمدی ۶۴۶۴ شش هزار و چهارصد و شصت و چهار
۳۶ کاظم کشاورز ۶۳۴۱ شش هزار و سیصد و چهل و یک
۳۷ فریدون رئیسی ۶۳۰۲ شش هزار و سیصد و دو
۳۸ محمدرضا کشت کاران ۶۰۳۲ شش هزار و سی و دو
۳۹ امیرسجاد عابدی ۵۹۷۳ پنج هزار و نهصد و هفتاد و سه
۴۰ صادق شیبانی ۵۸۳۱ پنج هزار و هشتصد و سی و یک
۴۱ سیدمحمدرضا ذوالانوار ۵۷۵۵ پنج هزار و هفتصد و پنجاه و پنج
۴۲ مجید اسمعیلی ۵۳۶۱ پنج هزار و سیصد و شصت و یک
۴۳ زهره پناهی ۴۹۴۵ چهار هزار و نهصد و چهل و پنج
۴۴ زینب جاویدنعمت آبادی ۴۷۶۷ چهار هزار و هفتصد و شصت و هفت
۴۵ کاظم قبادی سعدی ۴۵۲۳ چهار هزار و پانصد و بیست و سه
۴۶ محمدحسین سلیمی ۴۳۶۲ چهار هزار و سیصد و شصت و دو
۴۷ ابراهیم بیرقی پناه ۴۰۱۵ چهار هزار و پانزده
۴۸ سیدعلی سیدنصیری ۳۹۷۴ سه هزار و نهصد و هفتاد و چهار
۴۹ روح اله دهقانی ۳۹۱۷ سه هزار و نهصد و هفده
۵۰ نوید پارسا ۳۸۱۵ سه هزار و هشتصد و پانزده
۵۱ ندا اسدی ۳۷۵۷ سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت
۵۲ امیر قائدی ۳۷۲۰ سه هزار و هفتصد و بیست
۵۳ محمود رجائی ۳۶۸۲ سه هزار و ششصد و هشتاد و دو
۵۴ علی اکبر زارعی ۳۶۲۳ سه هزار و ششصد و بیست و سه
۵۵ هادی قاسم پورصادقی ۳۴۰۷ سه هزار و چهارصد و هفت
۵۶ سیدکرامت اله فتحی ۳۳۷۸ سه هزار و سیصد و هفتاد و هشت
۵۷ بهروز صادقی بوگر ۳۳۶۴ سه هزار و سیصد و شصت و چهار
۵۸ اکبر اسماعیلی ۳۳۴۷ سه هزار و سیصد و چهل و هفت
۵۹ بابک شیرزادی ۳۰۸۴ سه هزار و هشتاد و چهار
۶۰ سعید نظری ۳۰۷۴ سه هزار و هفتاد و چهار
۶۱ سیدقاسم صادقی ۳۰۰۹ سه هزار و نه
۶۲ ابوذر ابراهیمی ۳۰۰۰ سه هزار
۶۳ محمد روزی طلب مطلق ۲۹۶۱ دو هزار و نهصد و شصت و یک
۶۴ حسین کریمی علاقه بند ۲۹۲۹ دو هزار و نهصد و بیست و نه
۶۵ حشمت کشاورزی ۲۸۶۰ دو هزار و هشتصد و شصت
۶۶ سیداکبر اسدی زاده بیدک ۱۱۵۶ ۲۶۸۶ دو هزار و ششصد و هشتاد و شش
۶۷ حمیدرضا آموزگار ۲۶۵۶ دو هزار و ششصد و پنجاه و شش
۶۸ رضا کشکولی ۲۵۸۸ دو هزار و پانصد و هشتاد و هشت
۶۹ علیرضا علی دادی ۲۵۸۲ دو هزار و پانصد و هشتاد و دو
۷۰ مجتبی نباتی خانکهدانی ۲۵۰۴ دو هزار و پانصد و چهار
۷۱ سروالدین فتحی ۲۴۵۰ دو هزار و چهارصد و پنجاه
۷۲ سعید زارع پل آبگینه ۲۴۳۳ دو هزار و چهارصد و سی و سه
۷۳ حمیدرضا فهندژسعدی ۲۳۷۳ دو هزار و سیصد و هفتاد و سه
۷۴ زهرا کامکار ۲۳۵۵ دو هزار و سیصد و پنجاه و پنج
۷۵ محمدعلی آصف پور ۲۲۳۲ دو هزار و دویست و سی و دو
۷۶ ستاره احمدی ۲۱۷۴ دو هزار و یکصد و هفتاد و چهار
۷۷ سیده زهرا یزدان پناه ۲۱۲۴ دو هزار و یکصد و بیست و چهار
۷۸ سیدیوسف حسینی راد ۲۰۹۹ دو هزار و نود و نه
۷۹ نادر نامداری قرغانی ۲۰۹۲ دو هزار و نود و دو
۸۰ رجبعلی راهی ۲۰۵۲ دو هزار و پنجاه و دو
۸۱ علی اصغر عبدی ۲۰۴۴ دو هزار و چهل و چهار
۸۲ جعفر غلام نژاد ۱۹۷۷ یک هزار و نهصد و هفتاد و هفت
۸۳ قاسم محمدی ۱۹۷۶ یک هزار و نهصد و هفتاد و شش
۸۴ جمال رستگارسعدی ۱۹۴۸ یک هزار و نهصد و چهل و هشت
۸۵ ملیحه روزی طلب ۱۹۳۲ یک هزار و نهصد و سی و دو
۸۶ محمدرضا حسینی ۱۹۱۳ یک هزار و نهصد و سیزده
۸۷ مهدی الحمد ۱۸۹۸ یک هزار و هشتصد و نود و هشت
۸۸ علی رضا سیوندزاده ۱۸۹۰ یک هزار و هشتصد و نود
۸۹ ابراهیم عباسى ۱۸۴۴ یک هزار و هشتصد و چهل و چهار
۹۰ رحمن موصلی زاده ۱۸۰۶ یک هزار و هشتصد و شش
۹۱ مرتضی راه پیما ۱۷۹۲ یک هزار و هفتصد و نود و دو
۹۲ سیده فاطمه مرادی ۱۷۶۱ یک هزار و هفتصد و شصت و یک
۹۳ اسماعیل حق پرست ۱۷۱۶ یک هزار و هفتصد و شانزده
۹۴ سیدوفادار موسوی ۱۶۹۲ یک هزار و ششصد و نود و دو
۹۵ غلامرضا روئین تن ۱۶۴۴ یک هزار و ششصد و چهل و چهار
۹۶ ابراهیم یونسی ۱۶۲۹ یک هزار و ششصد و بیست و نه
۹۷ مهدی اسلامی ۱۶۲۰ یک هزار و ششصد و بیست
۹۸ الهام بڃه سقا ۱۵۶۷ یک هزار و پانصد و شصت و هفت
۹۹ سکینه احمدی ۱۵۶۱ یک هزار و پانصد و شصت و یک
۱۰۰ حشمت سلیمی ۱۵۵۶ یک هزار و پانصد و پنجاه و شش
۱۰۱ زهرا قهرمانی رودبالی ۱۴۹۸ یک هزار و چهارصد و نود و هشت
۱۰۲ مرضیه شفیعی ۱۴۷۲ یک هزار و چهارصد و هفتاد و دو
۱۰۳ فاطمه سادات موسوی خارکانی ۱۴۵۹ یک هزار و چهارصد و پنجاه و نه
۱۰۴ فرح نیازکار ۱۴۵۶ یک هزار و چهارصد و پنجاه و شش
۱۰۵ میثم حبیبی ۱۴۳۹ یک هزار و چهارصد و سی و نه
۱۰۶ احسان احسانی فرد ۱۴۳۳ یک هزار و چهارصد و سی و سه
۱۰۷ علی پولادیان ۱۳۹۲ یک هزار و سیصد و نود و دو
۱۰۸ احمد نجاتی ۱۳۸۸ یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت
۱۰۹ محدثه عیسی پور ۱۳۶۴ یک هزار و سیصد و شصت و چهار
۱۱۰ فاطمه افراسیابی ۱۳۵۷ یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت
۱۱۱ حسین احمدی ۱۳۵۷ یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت
۱۱۲ محبوبه اسمعیلی ۱۳۵۴ یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار
۱۱۳ زهرا مباشری ۱۳۳۸ یک هزار و سیصد و سی و هشت
۱۱۴ سیدمهدی احمدی ۱۳۳۸ یک هزار و سیصد و سی و هشت
۱۱۵ عباس صف شکن ۱۳۳۳ یک هزار و سیصد و سی و سه
۱۱۶ محسن فیروززاده ۱۳۲۱ یک هزار و سیصد و بیست و یک
۱۱۷ مهسا عمادی ۱۲۹۵ یک هزار و دویست و نود و پنج
۱۱۸ محمدجواد سعادتی ۱۲۸۷ یک هزار و دویست و هشتاد و هفت
۱۱۹ محمدحسین رمضانی ۱۲۷۱ یک هزار و دویست و هفتاد و یک
۱۲۰ پریسا جمال آبادی ۱۲۶۸ یک هزار و دویست و شصت و هشت
۱۲۱ ناصر مهدی یار ۱۲۶۶ یک هزار و دویست و شصت و شش
۱۲۲ فاطمه صالحی ۱۲۴۱ یک هزار و دویست و چهل و یک
۱۲۳ سهیلا مسافر ۱۲۴۰ یک هزار و دویست و چهل
۱۲۴ حمید اکبری ۱۲۳۲ یک هزار و دویست و سی و دو
۱۲۵ محمدرضا کریمی ۱۲۲۲ یک هزار و دویست و بیست و دو
۱۲۶ رامین روزبهی ۱۲۰۵ یک هزار و دویست و پنج
۱۲۷ بیژن رئیسی ۱۱۸۹ یک هزار و یکصد و هشتاد و نه
۱۲۸ میثم زیخانی ۱۱۸۷ یک هزار و یکصد و هشتاد و هفت
۱۲۹ فرهاد حسن زاده ۱۱۸۵ یک هزار و یکصد و هشتاد و پنج
۱۳۰ جمال ظهوری وردی ۱۱۸۰ یک هزار و یکصد و هشتاد
۱۳۱ الهام هوشمندیان ۱۱۷۶ یک هزار و یکصد و هفتاد و شش
۱۳۲ سیده ناصره موسوی ۱۱۷۲ یک هزار و یکصد و هفتاد و دو
۱۳۳ حسین حسن پور ۱۱۶۷ یک هزار و یکصد و شصت و هفت
۱۳۴ ابراهیم ذوالانواری ۱۱۶۰ یک هزار و یکصد و شصت
۱۳۵ حسین طاهری شیرازی ۱۱۴۶ یک هزار و یکصد و چهل و شش
۱۳۶ مهدی سامی وند ۱۱۳۹ یک هزار و یکصد و سی و نه
۱۳۷ طیبه عالم رهنما ۱۱۲۳ یک هزار و یکصد و بیست و سه
۱۳۸ سعید مطرودی ۱۱۱۳ یک هزار و یکصد و سیزده
۱۳۹ الهام سورغالی ۱۱۰۷ یک هزار و یکصد و هفت
۱۴۰ سپیده پرندک ۱۱۰۰ یک هزار و یکصد
۱۴۱ علی رضا شایق ۱۰۹۷ یک هزار و نود و هفت
۱۴۲ مریم مهریزی ۱۰۹۶ یک هزار و نود و شش
۱۴۳ فاطمه آزادی ۱۰۹۰ یک هزار و نود
۱۴۴ طاهره جوکار ۱۰۸۶ یک هزار و هشتاد و شش
۱۴۵ محمد هادیان فرد ۱۰۸۳ یک هزار و هشتاد و سه
۱۴۶ ماریا سعیدی منش ۱۰۸۱ یک هزار و هشتاد و یک
۱۴۷ محمد ملائی ۱۰۶۷ یک هزار و شصت و هفت
۱۴۸ محمدباقر صیادی قره میرشاملو ۱۰۶۷ یک هزار و شصت و هفت
۱۴۹ وحید صالحی ۱۰۶۶ یک هزار و شصت و شش
۱۵۰ محمدهادی مهدوی ۱۰۶۵ یک هزار و شصت و پنج
۱۵۱ صدیقه اسکندرپور ۱۰۶۵ یک هزار و شصت و پنج
۱۵۲ محمدرضا آزادی ۱۰۶۱ یک هزار و شصت و یک
۱۵۳ فاطمه بذرافشان ۱۰۵۹ یک هزار و پنجاه و نه
۱۵۴ الهه باغی ۱۰۴۶ یک هزار و چهل و شش
۱۵۵ سرور اسلامی حقیقت ۱۰۴۶ یک هزار و چهل و شش
۱۵۶ بهناز عباسی ۱۰۴۴ یک هزار و چهل و چهار
۱۵۷ محمدرضا خواجه رحیمی ۱۰۲۹ یک هزار و بیست و نه
۱۵۸ اسماعیل کونجان ۱۰۲۵ یک هزار و بیست و پنج
۱۵۹ حبیب کریم زاده ۱۰۱۴ یک هزار و چهارده
۱۶۰ محمد دیداری رونیزی ۱۰۱۲ یک هزار و دوازده
۱۶۱ فرزانه مردانی بلداجی ۹۹۷ نهصد و نود و هفت
۱۶۲ مژگان حاجی زمانی ۹۹۱ نهصد و نود و یک
۱۶۳ حمیدرضا جلالی ۹۸۵ نهصد و هشتاد و پنج
۱۶۴ محمداحسان حاتمی شهرخفری ۹۷۹ نهصد و هفتاد و نه
۱۶۵ معصومه کرانی شیراز ۹۵۳ نهصد و پنجاه و سه
۱۶۶ آزاده خاکساری قیری ۹۴۵ نهصد و چهل و پنج
۱۶۷ حدیث غیاثی ۹۳۸ نهصد و سی و هشت
۱۶۸ محمدحسن بابائی ۹۳۷ نهصد و سی و هفت
۱۶۹ سیدفرج دانشی ۹۳۵ نهصد و سی و پنج
۱۷۰ خلیل صفری ۹۲۴ نهصد و بیست و چهار
۱۷۱ حمیدرضا شهریاری بوزنجانی ۱۸۱۵ ۹۱۶ نهصد و شانزده
۱۷۲ محمدرضا اوجی ۱۲۲۱ ۹۰۴ نهصد و چهار
۱۷۳ جمال صادقی نور ۱۸۲۹ ۸۸۷ هشتصد و هشتاد و هفت
۱۷۴ حسن عراقی ۱۸۹۸ ۸۸۶ هشتصد و هشتاد و شش
۱۷۵ مریم مرادی ۲۲۶۵ ۸۸۳ هشتصد و هشتاد و سه
۱۷۶ سیدعلی ملک حسینی ۲۲۹۲ ۸۸۰ هشتصد و هشتاد
۱۷۷ فاطمه میری ۲۴۵۲ ۸۷۷ هشتصد و هفتاد و هفت
۱۷۸ امین فخار ۱۹۵۹ ۸۶۵ هشتصد و شصت و پنج
۱۷۹ سیدابراهیم نصیحت کن ۲۴۷۶ ۸۵۱ هشتصد و پنجاه و یک
۱۸۰ بیتا تورانی ۱۴۲۲ ۸۴۹ هشتصد و چهل و نه
۱۸۱ مجید جاویدی آل سعدی ۱۴۴۱ ۸۴۹ هشتصد و چهل و نه
۱۸۲ عبدالرسول آقائی ۱۱۹۲ ۸۳۹ هشتصد و سی و نه
۱۸۳ سیدجمال بوستانی ۱۲۷۸ ۸۳۵ هشتصد و سی و پنج
۱۸۴ حانیه حسین زاده ۱۴۸۷ ۸۲۴ هشتصد و بیست و چهار
۱۸۵ عباس علی نژادی ۱۹۲۶ ۸۲۳ هشتصد و بیست و سه
۱۵۲۶ ۸۰۹ هشتصد و نه سیدحسن حکمت آراء ۱۸۶
۱۸۷ فیروز لطفی ابیوردی ۲۱۹۷ ۷۸۲ هفتصد و هشتاد و دو
۱۸۸ سیده سمیرا موسوی لب رودی ۲۴۲۶ ۷۸۲ هفتصد و هشتاد و دو
۱۸۹ شهرام نیک خوی ۲۴۹۸ ۷۶۴ هفتصد و شصت و چهار
۱۹۰ فاطمه قره قان ۲۱۲۵ ۷۶۴ هفتصد و شصت و چهار
۱۹۱ امیرحسین فلاح زاده ۱۹۷۹ ۷۶۱ هفتصد و شصت و یک
۱۹۲ سیدمحمدمهدی موسوی منزه ۲۴۲۸ ۷۶۰ هفتصد و شصت
۱۹۳ نرگس عابدی ۱۸۸۲ ۷۵۲ هفتصد و پنجاه و دو
۱۹۴ پریسا شرافتی ۱۷۹۱ ۷۴۷ هفتصد و چهل و هفت
۱۹۵ محسن زیدآبادی نژاد ۱۷۲۸ ۷۴۷ هفتصد و چهل و هفت
۱۹۶ محمدرضا زارعی ۱۷۱۷ ۷۴۴ هفتصد و چهل و چهار
۱۹۷ ابراهیم رضوی ۱۶۵۹ ۷۴۰ هفتصد و چهل
۱۹۸ ذبیح اله غلامی ۱۹۴۹ ۷۳۲ هفتصد و سی و دو
۱۹۹ زیور رزمجوئی ۱۶۲۹ ۷۱۶ هفتصد و شانزده
۲۰۰ مریم صبوری نژاد ۱۸۴۸ ۷۱۵ هفتصد و پانزده
۲۰۱ عبدالعلی رضاخو ۱۶۴۹ ۷۱۵ هفتصد و پانزده
۲۰۲ ابراهیم حائری نژاد ۱۴۷۷ ۷۰۴ هفتصد و چهار
۲۰۳ روح اله پناهی ۱۲۹۴ ۶۷۳ ششصد و هفتاد و سه
۲۰۴ مهدی امیری ۱۲۱۷ ۶۷۱ ششصد و هفتاد و یک
۲۰۵ محسن فریدونی ۱۹۷۸ ۶۶۸ ششصد و شصت و هشت
۲۰۶ مصطفی دهقانی ۱۵۹۵ ۶۶۲ ششصد و شصت و دو
۲۰۷ نعمت اله خلیفه ۱۵۵۷ ۶۶۲ ششصد و شصت و دو
۲۰۸ محمدمهدی راستی ۱۶۱۶ ۶۵۷ ششصد و پنجاه و هفت
۲۰۹ مجتبی رنجبر ۱۶۶۹ ۶۵۰ ششصد و پنجاه
۲۱۰ نغمه صادقی ۱۸۲۶ ۶۴۷ ششصد و چهل و هفت
۲۱۱ هومن جاویدی ۱۴۲۹ ۶۴۵ ششصد و چهل و پنج
۲۱۲ مسعود اله وردی ۱۲۱۱ ۶۱۹ ششصد و نوزده
۲۱۳ مریم خوبان ۱۵۶۱ ۶۰۷ ششصد و هفت
۲۱۴ نازنین فاطمه سعادت جو ۱۷۵۴ ۶۰۴ ششصد و چهار
۲۱۵ بابک حسام پور ۱۴۷۹ ۶۰۲ ششصد و دو
۲۱۶ محمدرضا برزگر ۱۲۵۸ ۵۸۹ پانصد و هشتاد و نه
۲۱۷ محمدرضا بهروزی نیا ۱۲۷۱ ۵۷۸ پانصد و هفتاد و هشت
۲۱۸ نسرین جعفرپور ۱۴۴۵ ۵۷۲ پانصد و هفتاد و دو
۲۱۹ محسن عرب ۱۸۹۹ ۵۶۹ پانصد و شصت و نه
۲۲۰ سیدمحمدصادق طبیب لقمانی ۱۸۷۶ ۵۵۴ پانصد و پنجاه و چهار
۲۲۱ حامد ملازم ۲۲۸۷ ۵۳۸ پانصد و سی و هشت
۲۲۲ حسن شفیعی ۱۷۹۶ ۵۳۸ پانصد و سی و هشت
۲۲۳ محمدعلی آسیائی ۱۱۷۲ ۵۳۱ پانصد و سی و یک
۲۲۴ علی برق پیما ۱۲۵۹ ۵۲۵ پانصد و بیست و پنج
۲۲۵ افسانه فرخی ۱۹۶۷ ۵۲۰ پانصد و بیست
۲۲۶ حمیدرضا میرزائی ۲۴۴۸ ۵۱۴ پانصد و چهارده
۲۲۷ مهسا سعیدی زاده نائینی ۱۷۵۹ ۵۱۴ پانصد و چهارده
۲۲۸ حیدر علی اکبری ۱۹۲۱ ۵۱۰ پانصد و ده
۲۲۹ علی رضا جوانمردی ۱۴۵۶ ۵۰۶ پانصد و شش
۲۳۰ عابدین شریعتی یار ۱۷۹۴ ۵۰۵ پانصد و پنج
۲۳۱ رحمان پولادیان ۱۲۹۹ ۴۹۶ چهارصد و نود و شش
۲۳۲ اسماعیل رضائی ۱۶۵۲ ۴۹۳ چهارصد و نود و سه
۲۳۳ مریم رضاقلی ۱۶۵۱ ۴۹۱ چهارصد و نود و یک
۲۳۴ مهدی حاتمی ۱۴۶۸ ۴۹۰ چهارصد و نود
۲۳۵ محمدرضا ورزندیان ۲۵۲۷ ۴۷۵ چهارصد و هفتاد و پنج
۲۳۶ مجتبی فتاحی ۱۹۵۶ ۴۶۶ چهارصد و شصت و شش
۲۳۷ محمدهادی کشاورزنژاد ۲۱۷۲ ۴۶۶ چهارصد و شصت و شش
۲۳۸ مسلم شمس ۱۸۱۲ ۴۵۶ چهارصد و پنجاه و شش
۲۳۹ مهدی خورسندی ۱۵۶۲ ۴۵۰ چهارصد و پنجاه
۲۴۰ محمد حاجتی نیا ۱۴۷۴ ۴۴۹ چهارصد و چهل و نه
۲۴۱ میلاد جوکار ۱۴۶۱ ۴۴۸ چهارصد و چهل و هشت
۲۴۲ آرمان هوشمندی ۲۵۲۱ ۴۴۶ چهارصد و چهل و شش
۲۴۳ مهدی کشاورز ۲۱۷۱ ۴۴۶ چهارصد و چهل و شش
۲۴۴ ایمان زارع ۱۶۸۴ ۴۳۹ چهارصد و سی و نه
۲۴۵ مژگان جمعی ۱۴۵۲ ۴۳۷ چهارصد و سی و هفت
۲۴۶ فرشته صالح نیا ۱۸۴۱ ۴۲۶ چهارصد و بیست و شش
۲۴۷ خداداد برنا ۱۲۶۲ ۴۱۹ چهارصد و نوزده
۲۴۸ عباس آف ۱۱۸۱ ۴۱۹ چهارصد و نوزده
۲۴۹ علی عبدالهی ۱۸۹۶ ۴۱۷ چهارصد و هفده
۲۵۰ احمد حق پرست ۱۵۱۶ ۴۱۶ چهارصد و شانزده
۲۵۱ فروغ سروی غیاث آبادی ۱۷۵۲ ۴۱۵ چهارصد و پانزده
۲۵۲ مجتبی فرهادی ۱۹۷۴ ۴۱۴ چهارصد و چهارده
۲۵۳ حسین رضائی ۱۶۵۴ ۴۱۳ چهارصد و سیزده
۲۵۴ محمود بناوی ۱۲۶۷ ۴۱۳ چهارصد و سیزده
۲۵۵ مسلم کاوه ۲۱۵۴ ۴۱۳ چهارصد و سیزده
۲۵۶ عبدالحمید صداقت نیکو ۱۸۵۱ ۴۰۸ چهارصد و هشت
۲۵۷ امین محمدی نژاد ۲۲۵۱ ۴۰۷ چهارصد و هفت
۲۵۸ حامد آقاشیری ۱۱۹۱ ۴۰۲ چهارصد و دو
۲۵۹ عباس محمدی میانده ۲۲۴۹ ۳۹۵ سیصد و نود و پنج
۲۶۰ منصوره معدنی ۲۲۸۲ ۳۹۵ سیصد و نود و پنج
۲۶۱ عماد رایان پور ۱۶۲۱ ۳۹۴ سیصد و نود و چهار
۲۶۲ روح اله مرادپور ۲۲۵۸ ۳۸۲ سیصد و هشتاد و دو
۲۶۳ محمد معدلی ۲۲۸۱ ۳۸۰ سیصد و هشتاد
۲۶۴ میثم عرب ۱۹۱۱ ۳۷۹ سیصد و هفتاد و نه
۲۶۵ محمدعلی ظهیری دوست ۱۸۷۹ ۳۷۲ سیصد و هفتاد و دو
۲۶۶ علیرضا عباسی ۱۸۹۲ ۳۷۱ سیصد و هفتاد و یک
۲۶۷ رسول دارائی ۱۵۶۸ ۳۷۰ سیصد و هفتاد
۲۶۸ رامین نصریانی ۲۴۷۵ ۳۶۱ سیصد و شصت و یک
۲۶۹ داود کیا ۲۱۸۲ ۳۵۸ سیصد و پنجاه و هشت
۲۷۰ علی ضیائی جو ۱۸۶۸ ۳۵۳ سیصد و پنجاه و سه
۲۷۱ غلامرضا خوش رضا ۱۵۶۵ ۳۴۱ سیصد و چهل و یک
۲۷۲ محمدهاشم دالوند ۱۵۶۹ ۳۴۰ سیصد و چهل
۲۷۳ مهدی پران ۱۲۸۷ ۳۳۵ سیصد و سی و پنج
۲۷۴ صادق دانش دوست ۱۵۷۲ ۳۳۴ سیصد و سی و چهار
۲۷۵ محمد قناعتی ۲۱۲۸ ۳۳۳ سیصد و سی و سه
۲۷۶ محسن رضائی فر ۱۶۵۸ ۳۳۱ سیصد و سی و یک
۲۷۷ بهروز زحمت کش فردشیرازی ۱۷۲۲ ۳۲۷ سیصد و بیست و هفت
۲۷۸ هومن دانیالی ۱۵۷۵ ۳۲۷ سیصد و بیست و هفت
۲۷۹ محمدتقی مختارنامه ۲۲۵۶ ۳۲۴ سیصد و بیست و چهار
۲۸۰ مسعود مؤذنی ۲۱۹۸ ۳۲۴ سیصد و بیست و چهار
۲۸۱ مقداد غفاری زاده ۱۹۴۷ ۳۲۲ سیصد و بیست و دو
۲۸۲ محمود دهقانی ۱۵۹۴ ۳۱۸ سیصد و هجده
۲۸۳ فرشید نعیمی جهرمی ۲۴۸۱ ۳۰۲ سیصد و دو
۲۸۴ سعید موثقی ۲۴۱۶ ۳۰۲ سیصد و دو
۲۸۵ امیر شورآبادی تکابی ۱۸۱۶ ۳۰۱ سیصد و یک
۲۸۶ علی عزیزی ۱۹۱۲ ۲۹۳ دویست و نود و سه
۲۸۷ محمدحامد هوشمندکیا ۲۵۱۹ ۲۹۲ دویست و نود و دو
۲۸۸ علی نیک خواه ۲۴۹۷ ۲۸۱ دویست و هشتاد و یک
۲۸۹ علی مسعودی ۲۲۶۹ ۲۷۸ دویست و هفتاد و هشت
۲۹۰ محمدنبی خداداد ۱۵۴۹ ۲۷۶ دویست و هفتاد و شش
۲۹۱ رضا فاضلی ۱۹۵۵ ۲۷۰ دویست و هفتاد
۲۹۲ نیما شاعری ۱۷۸۱ ۲۶۸ دویست و شصت و هشت
۲۹۳ غلامحسین شاهی سوندی ۱۷۸۴ ۲۶۷ دویست و شصت و هفت
۲۹۴ محمد فرهنگ دوست ۱۹۷۵ ۲۶۷ دویست و شصت و هفت
۲۹۵ مهرداد خبازدادگر ۱۵۴۸ ۲۶۵ دویست و شصت و پنج
۲۹۶ عبدالله بخت ۱۲۵۴ ۲۵۷ دویست و پنجاه و هفت
۲۹۷ محمدجواد حسنی ۱۴۸۶ ۲۵۷ دویست و پنجاه و هفت
۲۹۸ غلامرضا زارع ۱۶۸۶ ۲۵۵ دویست و پنجاه و پنج
۲۹۹ فرهاد بارانی ۱۲۲۸ ۲۵۰ دویست و پنجاه
۳۰۰ پرویز بهرامی ۱۲۶۹ ۲۴۳ دویست و چهل و سه
۳۰۱ پویان فولادفر ۱۹۸۴ ۲۴۲ دویست و چهل و دو
۳۰۲ مهران جبارزاده ۱۴۴۲ ۲۴۰ دویست و چهل
۳۰۳ علیرضا مصلحی ۲۲۷۴ ۲۳۰ دویست و سی
۳۰۴ عباس میرزاخانی سوهانکی ۲۴۴۷ ۲۲۸ دویست و بیست و هشت
۳۰۵ غلامرضا باژیان ۱۲۴۴ ۲۲۰ دویست و بیست
۳۰۶ محمدهادی معاونی ۲۲۷۸ ۲۱۹ دویست و نوزده
۳۰۷ اسحق نوروزی فرد ۲۴۹۲ ۲۱۸ دویست و هجده
۳۰۸ مهراب ده خیری ۱۵۸۷ ۲۱۳ دویست و سیزده
۳۰۹ حسینعلی ساسانی ۱۷۴۲ ۲۰۶ دویست و شش
۳۱۰ احمدرضا صباح کراده ۱۸۴۵ ۲۰۴ دویست و چهار
۳۱۱ امیرعلی صبوری ۱۸۴۶ ۱۹۷ یکصد و نود و هفت
۳۱۲ فرشاد فرزین ۱۹۷۱ ۱۹۶ یکصد و نود و شش
۳۱۳ محمدحسن غلامی ۱۹۵۱ ۱۷۲ یکصد و هفتاد و دو
۳۱۴ حمیدرضا سعادتمند ۱۷۵۶ ۱۴۰ یکصد و چهل

کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضمیمه دو نسخه از این
صورتجلسه و تعداد ۶۳۵۳۶۷ برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقیمانده تحویل فرماندار آقای محمدرضا
امیری شد تا نسبت به تنظیم و انتشار آگهى نتیجه انتخابات اقدام نماید ، یک نسخه از این صورتجلسه نیز تحویل
هیأت نظارت شهرستان گردید.

منبع خبر «» است و شیراز نیوز | سایت خبری شیراز | گردشگری شیراز | خبر شیراز در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 22562 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  ***********  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه شیراز نیوز | سایت خبری شیراز | گردشگری شیراز | خبر شیراز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید